Charakteristika lesní správy

Lesní správa Železná Ruda ve stávající podobě vznikla transformací z bývalého lesního závodu Železná Ruda k 1.9.1992 a po vzniku Národního parku Šumava předala část území 1.9.1993 do NPŠ. Následně byla LS Železná Ruda 1.2.1997 rozšířena o část zrušeného lesního závodu Kašperské Hory.

LS Železná Ruda hospodaří na 12 443 ha lesní půdy v majetku státu. Obhospodařované území se nachází v jižní části Plzeňského kraje při hranici se Spolkovou republikou Německo a Národním parkem Šumava, malá část potom zasahuje do Jihočeského kraje. Hospodaření ve státních lesích zajišťuje LS na 9 smíšených revírech, kde kromě správy státního majetku vykonává funkci odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích ve vlastnictví soukromých osob.

Přírodní podmínky

Geomorfologicky zasahuje území LS do horského celku Šumava, které dominuje Královský Hvozd a Kochánovské Pláně a geomorfologicky členitého Šumavského podhůří se Svatoborskou vrchovinou. Geologicky nejvýznamnějšími horninami v oblasti LS jsou pararuly, svory a ruly pokryté převážně středně skeletovitými půdami kambizemí a kryptopodzolem.

Nejníže položeným místem LS je řeka Otava u obce Čepice (445 m n. m.) a naopak nejvyšším bodem je Jezerní hora (1 343 m n. m.) Na území lesní správy se nachází mnoho vrcholů, např. Můstek (1 235 m n. m.), Pancíř (1 214 m n. m.), Špičák (1 202 m n. m.), Borek (859 m n. m.) a Ždánov (1 064 m n. m.). Tento region je významnou pramennou oblastí, prochází zde významné evropské rozvodí, kde Řezná odvádí vodu do Dunaje a Černého moře a Úhlava do Vltavy, Labe a Severního moře.

Průměrné roční teploty se zde pohybují v rozmezí 4 – 7 °C a průměrné roční srážky 600 – 1 200 mm, z čehož vyplývá, že jde o oblast příznivou pro zdárný rozvoj lesů.

Největší část LS patří do přírodní lesní oblasti 13 – Šumava (83%), na PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor připadá 17%.

 
hrad Kašperk
 
hrad Velhartice
 
kostel Železná Ruda

Obhospodařování lesů

Organizačně je území lesní správy rozděleno na 2 lesní hospodářské celky, LHC Železná Ruda a LHC Sušice. Hlavní hospodářsky významnou dřevinou je především smrk (81%) a borovice (5%). Zastoupení ostatních dřevin je: jedle a buk po 4%, olše 2%, modřín a bříza po 1%. V cílové druhové skladbě se počítá se snížením zastoupení smrku a borovice ve prospěch melioračních a zpevňujících dřevin, především jedle a buku.

Pro obnovu lesa se využívá především podrostní hospodářství s minimem umělé obnovy a to především melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) dle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hospodaření je ovlivněno vysokým zastoupením lesů ochranných (5,8%), lesů zvláštního určení (20,1%) a především Chráněnou krajinnou oblastí Šumava, která se rozprostírá na 70% území LS.

Myslivost je provozována v šesti vlastních honitbách, kde pět je pronajato fyzickým nebo právnickým osobám a jedna je honitbou režijní. Vyskytuje se zde zvěř jelení, srnčí, černá, tetřev, jeřábek, zajíc a rys. Stavy spárkaté zvěře jsou již silně zredukovány, problémem jsou pouze společenstevní honitby na sušicku, kde dochází k poměrně vysokým škodám srnčí zvěří v roztroušených lesních porostech, kam se zvěř stahuje z polí.

Ochrana přírody a turistika

Jak již bylo uvedeno, 70% území lesní správy je součástí CHKO Šumava a přímo sousedí s Národním parkem Šumava. Na jejím území se také nachází tato maloplošná chráněná území: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (208 ha), Přírodní památka Královský Hvozd (1 528 ha), Přírodní park Buděticko (170 ha), Oblast klidu Kašperská vrchovina (821 ha) a 12 přírodních památek o celkové rozloze 488 ha. Značná část lesní správy je tedy z hlediska ochrany přírody mimořádně cenná, a proto také v hojné míře vyhledávána tuzemskými i zahraničními turisty.

K nejzajímavějším místům patří především jezera ledovcového původu. Černé jezero (1 008 m n. m.) je největším šumavským jezerem s rozlohou 18,43 ha, maximální hloubkou 40 m a karovou stěnou vysokou 335 m. Čertovo jezero (1030 m n. m.) zaujímá 10,33 ha a jeho maximální hloubka je 37 m.

 
pohled na Černé jezero a okolí
z jezerní stěny
 
Černé jezero
 
na hrázi Černého jezera
 
Špičák
 
zimní sporty na Špičáku 
 
běžkaři

Opomenout nelze ani opravenou zříceninu gotického hradu Kašperk z roku 1356 a zvláště dominantu města Železná Ruda barokní kostel Panny Marie Pomocné s cibulovou bání a půdorysem šesticípé hvězdy z let 1727 až 1732.

Technickou zajímavostí na území LS je 1 747 m dlouhý železniční tunel pod kopcem Špičák (1 202 m n. m.) vystavěný v letech 1876 až 1878.

Oblast železnorudska je také největším střediskem zimních sportů na Šumavě s rozsáhlým areálem sjezdového lyžování na Špičáku.

Lesní správa spolupracuje s klubem českých turistů při obnově a údržbě turistického a cykloturistického značení. V rámci Programu 2000 vybudovala pět stylových přístřešků z masivu s možností posezení v lokalitě Gerlova Huť, Ferdinandovo údolí, Můstek, Čertovo jezero a Ždánov. K vymezení pozemkové držby byly osazeny mezníky LČR. Zapojili jsme se také do projektu Les ve škole, škola v lese.

 
zastřešená lavice při cestě ze
špičáckého sedla na Černé jezero
 
srub Debrnik
 
studánka V Rybníčkách
 
lesní pedagogika